Mirosław Królikowski
   Współpracownik KSS KOR
   Urodził się w roku 1954 w Łodzi. Technik budowy maszyn, modelarz narzędzi.
   W latach 79-81 współpracował z KSS "KOR". Należał do grupy opozycjonistów w Instytucie Techniki Cieplnej, w której znajdowali się także Ewa Bierezin-Sułkowska, Ewa Błaszczyk, Jadwiga Kuś, Sylwester Pawlak. Razem z Wojciechem Hemplem i Krzysztofem Ostromęckim naprawiał sprzęt, prowadził szkolenia z zakresu obsługi urządzeń poligraficznych, doskonalił techniki druku. W mieszkaniu Jadwigi Kuś uczestniczył w składaniu niezależnych wydawnictw m.in.: "Obywatel a SB"   broszurę instruktażową dla opozycjonistów i zbiór wierszy Janusza Szpotańskiego. Współpracował z Józefem Śreniowskim, Witoldem Sułkowskim i Tomaszem Filipczakiem w zakresie kolportażu. Rozprowadzał m.in. "Biuletyn Informacyjny" i "Robotnika". Podrzucał egzemplarze niezależnej prasy w środkach komunikacji miejskiej.
   W latach 1980-81 członek Komisji Zakładowej "S" Instytutu Techniki Cieplnej. Wydrukował na powielaczu białkowym w drukarni korowskiej pierwszy w regionie łódzkim statut NSZZ "Solidarność". Podczas ogólnopolskiej akcji protestacyjnej włókniarzy wraz z Wojciechem Hemplem i Krzysztofem Ostromęckim drukował biuletyny strajkowe w ZPB im. Marchlewskiego (obecnie Manufaktura). Razem z Maciejem Maciejewskim, Józefem Śreniowskim, Bogdanem Luberą, Wojciechem Grzelakiem i Józefem Mileckim prowadził niezależną oficynę wydawniczą "MOWA", która w cyklu dwutygodniowym wydawała w postaci broszur książki m.in. Z. Mlynarza, "Mróz od Wschodu" /o inwazji wojsk Paktu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 r./, J. F. Steinera, "Varsovie-powstanie 1944".
   Podczas stanu wojennego w styczniu 1982 r. został zwolniony z pracy za próbę organizacji strajku w Instytucie Techniki Cieplnej. Za udział w demonstracji w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych został zatrzymany na 48 godzin i skazany na 25 tys. zł grzywny z zamianą na miesiąc aresztu. Jego obrońcami byli mec. Tadeusz Marendziak i mec. Andrzej Kern. Dodatkowo – z powodu pobytu w areszcie – represyjnie zwolniono go z pracy w Famedzie, a w roku 1983 odmówiono paszportu.
   W latach 1984-1985 prowadził kolportaż książek i czasopism na terenie Łodzi. Wraz z Zofią Kotkowską, Józefem Mileckim i Markiem Kośką przeprowadził w 1984 roku akcję ulotkową, wzywającą do bojkotu wyborów samorządowych. Zatrzymany na 48 godzin w 1985 r. w drodze na punkt kolportażu przy ul. Limanowskiego. W wyniku przeprowadzonej rewizji SB skonfiskowała mu w domu sita drukarskie, diapozytywy wydawnictwa "MOWA" oraz przeznaczone do kolportażu książki, kasety magnetofonowe i czasopisma. W sumie odnotowano 64 pozycje protokołu konfiskaty mienia. W toku śledztwa SB dokonała rewizji w Estradzie Łódzkiej, gdzie pracował. W następstwie tego został zwolniony z pracy.
   W roku 1987 wyjechał do pracy w Warszawie, gdzie zaczął pracować w KGHM Polska Miedź, budując linię metra. Wziął udział w organizacji podziemnych struktur "S" w tym zakładzie. W maju 1989 został członkiem komitetu strajkowego i rzecznikiem strajkujących Kombinatu Miedziowego oddziału Metro-Warszawa. Reprezentował stanowisko protestujących w głównym wydaniu Dziennika Telewizyjnego (TVP1) wobec niedotrzymywania przez władze ustaleń przyjętych podczas rozmów okrągłego stołu. Był łącznikiem między komitetem strajkowym KGHM Metro-Warszawa w Lubinie a osobami reprezentującymi opozycję przy okrągłym stole: Jackiem Kuroniem, Andrzejem Stelmachowskim, Alojzym Pietrzykiem.
   Brał aktywny udział w warszawskiej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989 roku. Występował w programach telewizyjnych i radiowych. Po roku 1990 wrócił do Łodzi i zaangażował się w prezydencką kampanię wyborczą Tadeusza Mazowieckiego. Potem brał udział w tworzeniu Unii Demokratycznej w Łodzi.
   Na prośbę Wiesława Żyżniewskiego, przyjaciela z KPN-u, w roku 1994 naprawił sprzęt, a następnie pomagał w prowadzeniu działu poligraficznego Konfederacji Polski Niepodległej. W roku 1995 naprawiał sprzęt poligraficzny, przekazany "S" przez zagraniczne centrale związków zawodowych.
   Od roku 2005 po zawale serca przebywa na rencie chorobowej.