Włodzimierz Bartczak
ur. w 1953 r. w Łodzi, wykształcenie średnie.
W latach 70. i 80. zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym jako kierowca autobusu w zajezdni przy ul. Limanowskiego.
Członek NSZZ "Solidarność" w MPK. Organizator hurtowej sprzedaży wydawnictw niezależnych (1982-1989). Prowadził dystrybucję na terenie MPK i w innych zakładach pracy. Wydawnictwa odbierał m.in. od Zygmunta Ciechańskiego. Współpracował z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną okazjonalnie drukując pismo "Gotowość" i ulotki. W latach 1984-1989 członek Tajnej Komisji Zakładowej. Współorganizator działalności samokształceniowej. W latach 1984-1986 w jego mieszkaniu odbywały się wykłady organizowane dla pracowników MPK. Po 1986 aktywny działacz Duszpasterstw Ludzi Pracy przy parafii OO. Jezuitów i OO. Salezjanów. Współzałożyciel wydawnictwa "Pantograf", zajmował się kolportażem pisma "Między Przystankami".
W latach 1982-1989 stale inwigilowany przez SB. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W jego mieszkaniu kilkakrotnie przeprowadzona został rewizja.
Źródła: wywiad (wd), inf. Krzysztof Frątczak, Włodzimierz Bartczak