Jerzy Baliński
ur. w 1941 r. w Łodzi, wykształcenie zawodowe.
We wrześniu 80 był współzałożycielem struktur "Solidarności" w Zakładzie Produkcji i Usług Technicznych "Społem", a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej oraz członkiem Walnego Zgromadzenia Delegatów NSZZ "S" Ziemi Łódzkiej.
W czerwcu 81 wstąpił do Konfederacji Polski Niepodległej, później na stanowisku kierownika okręgu Łódź-Polesie W 81 działał w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. Zajmował się kolportażem wydawnictw KPN, brał udział w akcjach plakatowania.
W stanie wojennym wspólnie z Romanem Kopyckim, Henrykiem Jaranowskim, Józefem Majewskim, Zenonem Szendo, Karolem Jędrzejczakiem, Wiesławem Żyżniewskim i innymi drukował i kolportował pisma "Przedwiośnie" i "Zawsze Solidarni" oraz druki ulotne (druk w jego mieszkaniu). Uczestniczył w działalności Komitetu Pomocy Więzionym. Aresztowany 6 sierpnia 82 (w areszcie śledczym przy ul. Smutnej); wyszedł pod koniec marca 83 z wyrokiem 1,5 roku w zawieszeniu na 2 lata. Usunięty z pracy i kolejnych latach pracował w prywatnym zakładzie. W sierpniu 83 ponownie aresztowany za kolportaż wydawnictw niezależnych;zwolniony po zapłaceniu grzywny. W dalszym ciągu zajmował się dystrybucją wydawnictw podziemnych. 11 listopada 88 zatrzymany na 12 godzin podczas obchodów święta niepodległości w Warszawie.
Obecnie emeryt.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Biuletyn Łódzki" i "Między Przystankami"