Małgorzata Bartyzel
ur. w 1955 roku w Łodzi, ukończyła
studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim.
Od początku lat siedemdziesiątych XX wieku dom jej
był miejscem spotkań i szkoleń opozycjonistów.
W 1975 roku zbierała podpisy pod listem przeciwko zmianom
w Konstytucji PRL. W 1978 roku współzakładała Ruch Młodej Polski. W 1980 roku podjęła pracę w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność". Pracowała w redakcji "Solidarności Ziemi Łódzkiej", kierowała Łódzkim Oddziałem
Biura Informacji Prasowej "Solidarności", w czasie w I Zjazdu "S" redagowała gazetę zjazdową. Internowana w okresie 13.12.1981 - 22.07.1982 w Gołdapi.
Pozbawiona możliwości pracy w latach 1982-1987.
Publikowała w czasopismach drugiego obiegu : "Bratniaku",
"Polityce Polskiej", "Solidarności Narodu", "Młodej Polsce",
"Przedświcie". W latach 1987-1990 była wykładowcą
w pomaturalnym Studium Kulturalno-Oświatowym w Kaliszu.
Od 1990 roku pracuje jako dziennikarka i wykłada
na uczelniach wyższych. Jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy, Związku Artystów Scen Polskich,
w latach1998 -2002 był radną Rady Miejskiej Łodzi,
od 2005 roku jest posłanką na Sejm RP z listy PiS.
Źródła: wywiad (ik)