Barbara Śreniowska-Szafran  
   Ur. w 1949 r. w Łodzi, absolwentka UŁ (studia socjologiczne), metodyk wychowania (wieloletnia praca z dziećmi i młodzieżą), córka Marii Krystyny, siostra Józefa Śreniowskiego - członka KOR.
   Od końca lat 60. kontakty towarzyskie ze środowiskiem opozycyjnym Łodzi i Warszawy. Sympatyk KOR okazjonalnie wspomagający kolportaż Biuletynu Informacyjnego i pracę wydawniczą.
   Od 13.XII. 1981 - pomoc internowanym i ofiarom represji oraz ich rodzinom (informacje, kontakty, żywność, odzież, leki, zapomogi etc.), przewożenie grypsów, dostarczanie wiadomości z ZK Łowicz prasie podziemnej i Ośrodkowi Pomocy o.o. Jezuitów w Łodzi (współpraca z Zofią Gromiec). W sierpniu 1982 (wraz z Anną Bazel) zorganizowała ucieczkę z internowania brata Józefa. Po aresztowaniu brata (październik 1984) - organizowała obronę, jeździła do więzień (Areszt Śledczy - Łódź, Braniewo, Łęczyca), przewoziła wiadomości o sytuacji więźniów, głodówkach oraz represjach (dla "Tygodnika Mazowsze" i "Biuletynu Łódzkiego"), organizowała opiekę prawną, pomoc medyczną i socjalną dla skazanych i ich rodzin (np. J. Dłużniewski, J. Śreniowski, M. Andrzejewski, M. Łucarz).
   Do roku 1986 kolportowała prasę podziemną ("Tygodnik Mazowsze", "Kurs", Biuletyn Łódzki" i inne wydawnictwa). W oparciu o liczne kontakty organizowała sprzęt poligraficzny i materiały dla drukarń podziemnych. W akcji pomocy współpracowała z Prymasowskim Komitetem Pomocy w Warszawie (B. Sadowska, Z. Kuratowska) oraz o. S. Miecznikowskim i Ośrodkiem Pomocy o.o. Jezuitów w Łodzi. Uruchomiła na terenie Łodzi akcję cegiełek "Pomoc bliźniemu" (dochód przeznaczany na zapomogi dla potrzebujących).
   Pierwsza rewizja w domu (Łódź, ul. Laurowa 2) po Marcu 1968. Od lat 70. podsłuch i stała inwigilacja mieszkania. W związku z powiązaniami rodzinnymi i kontaktami od lat 70. obserwowana przez SB (rozmowy ostrzegawcze służb z pracodawcami). Internowana 9.V.1982 - 22.VII.1982 - Gołdap, gdzie zorganizowała "pocztę internowanych". Zwolniona z pracy w szkole specjalnej przy Szpitalu Chorób Płuc w Łodzi i wyeliminowana z zawodu (wielokrotne odmowy przyjęcia do pracy w oświacie).
   Od 1986 r. bez stałego zatrudnienia (pisze bajki, wiersze i książki dla dzieci; współpracuje z miesięcznikiem "Kubuś Puchatek").
   Zmarła 12 stycznia 2013 r.
Źródła: ankieta (bsz), "Dekret na czarownice"