Barbara Helena Śreniowska-Szafran  
Łódź
Do r. 1986 kolportowała prasę podziemną ("Tygodnik Mazowsze", "Kurs", "Biuletyn Łódzki" i inne wydawnictwa). Organizowała sprzęt poligraficzny i materiały dla drukarń podziemnych. Okazjonalnie wspomagała kolportaż "Biuletynu Informacyjnego" KOR. W ośrodku dla internowanych (Gołdap) zorganizowała "pocztę internowanych". Od 13 grudnia 1981 r. pomagała internowanym i ofiarom represji oraz ich rodzinom (informacje, kontakty, żywność, odzież, leki, zapomogi etc.), przewoziła grypsy, dostarczała wiadomości o sytuacji więźniów (Łowicz, Łódź, Braniewo, Łęczyca) prasie podziemnej ("Tygodnika Mazowsze" i "Biuletyn Łódzki"), ośrodkowi pomocy oo. Jezuitów (współpraca z Zofią Gromiec). Organizowała opiekę prawną, pomoc medyczną i socjalną dla skazanych i ich rodzin (np. J. Dłużniewski, J. Śreniowski, M. Andrzejewski, M. Łucarz). W akcji pomocy współpracowała z Prymasowskim Komitetem Pomocy w Warszawie (B. Sadowska, Z. Kuratowska) oraz o. S. Miecznikowskim i ośrodkiem pomocy oo. Jezuitów w Łodzi. Uruchomiła na terenie Łodzi akcję cegiełek "Pomoc bliźniemu" (dochód przeznaczany na zapomogi dla potrzebujących). W sierpniu 1982 r. (wraz z Anną Bazel) zorganizowała ucieczkę z internowania brata Józefa. Od l. 70. inwigilowana, w mieszkaniu założono podsłuch. Zwolniona z pracy w szkole specjalnej przy Szpitalu Chorób Płuc w Łodzi (potem wielokrotne odmawiano przyjęcia jej do pracy w oświacie). Internowana: 9.05.- 22.07.1982 (Gołdap).
Zmarła 11 stycznia 2013 r.
Wersja do druku